fbpx

Administrator danych osobowych

Klienci

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OrganicSpain.pl z siedzibą w Alicante (calle Primavera , 03012 Alicante, Hiszpania).

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sklep@organicspain.pl, telefonicznie pod numerem 0034 644 44 10 82 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail sklep@organicspain.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy o świadczenie usług o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności w celu założenia konta w sklepie internetowym OrganicSpain.pl i umożliwienia Pani/Panu dokonywanie zakupów w tym sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – podstawią prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
c) komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera (w tym newslettera zawierającego ofertę alkoholową) – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wysyłaniu newslettera na podany przez Panią/Pana adres e-mail;
d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora; prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
e) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, firmom kurierskim lub agencjom marketingowym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w serwisie OrganicSpain.pl. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w celach analitycznych i statystycznych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody lub wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Jako że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności i Cookies pod adresem: https://ecospain.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w przetwarzania w celu analitycznym i statystycznym.

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

11. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są na jego stronie internetowej w Polityce Prywatności i Cookies: https://ecospain.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

Pracownicy kontrahentów

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OrganicSpain.pl z siedzibą w Alicante (calle Primavera , 03012 Alicante, Hiszpania).

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sklep@organicspain.pl, telefonicznie pod numerem 0034 644 44 10 82 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail sklep@organicspain.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta w związku z zawartą przez ten podmiot umową z OrganicSpain.pl.

5. Zakres przekazanych danych jest ograniczony do Pani/Pana: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, stanowiska służbowego oraz nazwy pracodawcy, zleceniodawcy lub kontrahenta.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

a) realizacji umowy, o której mowa w pkt 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO].
b) ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO

c) rozliczeń podatkowych i księgowych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz OrganicSpain.pl usługi kurierskie i pocztowe, usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, dostawcom systemów informatycznych, usług IT.

8. Administrator może przekazać Pani/Pana dane do państwa trzeciego, tj. USA – do podmiotu, który przystąpił do umowy pomiędzy USA a Unią Europejską w zakresie zapewnienia odpowiednich standardów przetwarzania danych osobowych („Tarcza Prywatności”).

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, o której mowa w pkt 4. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa oraz do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu należytej realizacji umowy, o której mowa w pkt. 4.

12. Na podstawie Pani/Pana danych administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie.