fbpx

Regulamin sklepu

Regulamin Platformy OrganicSpain.pl

§ 1. Definicje

 1. Terminom używanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  • OrganicSpain.pl ​– „OrganicSpain.pl z siedzibą w Alicante (adres siedziby: calle Primavera, 03012 Alicante, Hiszpania).
  • Centrum Obsługi Klienta – centrum obsługi Klienta, umożliwiające Klientom kontakt z OrganicSpain.pl jak również złożenie reklamacji dotyczących Zamówień lub Platformy OrganicSpain.pl, dostępne za pomocą następujących kanałów kontaktu: e-mail: sklep@OrganicSpain.pl​, bezpośredni nr tel. +34 644 44 10 82 czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-15:00.
  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym zawiera umowy na odległość dotyczące Produktów;
  • Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Platformy OrganicSpain.pl, w tym dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221​ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
  • Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta na Platformie OrganicSpain.pl, za pomocą którego Klient składa Zamówienia lub korzysta z innych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego;
  • Kupony Rabatowe ​– kupony rabatowe uprawniające posiadacza do otrzymania określonych rabatów na produkty dostępne w sklepach OrganicSpain.pl na zasadach opisanych w Regulaminie.
  • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia takich jak: rodzaj i liczba Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;
  • Lista Zakupów ​– usługa dostępna w serwisie umożliwiająca skompletowanie listy produktów na przyszłość oraz złożenie na tej podstawie Zamówienia w OrganicSpain.pl i zakupu produktów w OrganicSpain.pl na zasadach opisanych w Regulaminie;
  • Platforma OrganicSpain.pl ​– serwis internetowy prowadzony przez OrganicSpain.pl, dostępny pod adresem OrganicSpain.pl, umożliwiający m.in. zapoznawanie się z treściami udostępnionymi przez OrganicSpain.pl jak również umożliwiający korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawieranie na odległość (online) umów sprzedaży dotyczących Produktów;
  • Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w Regulaminie, wynagrodzenia należnego OrganicSpain.pl, stanowiącego sumę cen poszczególnych Produktów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy (jeśli dotyczy), pomniejszonych o ewentualne rabaty lub zniżki;
 • Produkt ​– towar oferowany przez OrganicSpain.pl w Sklepie Internetowym lub będący przedmiotem umowy pomiędzy OrganicSpain.pl a Klientem zawartej na odległość za pomocą Platformy OrganicSpain.pl w ramach Sklepu Internetowego;
 • Regulamin​ – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;
 • Sklep Internetowy​ – funkcjonujący w ramach Platformy OrganicSpain.pl serwis zakupowy, w którym swoje Produkty oferuje OrganicSpain.pl, jak również usługa świadczona drogą elektroniczną przez OrganicSpain.pl, polegająca na udostępnieniu za pomocą Platformy OrganicSpain.pl funkcjonalności umożliwiających Klientom zawieranie na odległość z OrganicSpain.pl umów dotyczących Produktów;
 • Strona Produktowa – strona na Platformie OrganicSpain.pl, na której przedstawione są informacje na temat Produktu dostępnego w Sklepie;
 • Użytkownik ​– każda osoba fizyczna, która korzysta z Portalu OrganicSpain.pl, w tym Klient.
 • Zamówienie ​– zamówienie złożone przez Klienta w OrganicSpain.pl za pomocą Sklepu Internetowego, w wyniku którego pomiędzy OrganicSpain.pl a Klientem dochodzi do zawarcia umowy na odległość dotyczącej Produktu.
 • OrganicSpain.pl – usługa umożliwiająca wyświetlenie mobilnej wersji sklepu internetowego OrganicSpain.pl oraz korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki:
  • korzystania przez Użytkowników z Platformy OrganicSpain.pl;
  • świadczenia przez OrganicSpain.pl na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną za pomocą Platformy OrganicSpain.pl, w tym usługi Sklepu Internetowego;
  • zawierania na odległość umów dotyczących Produktów pomiędzy OrganicSpain.pl a Klientami w ramach Sklepu Internetowego.
 2. W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

§ 3. Korzystanie z Platformy OrganicSpain.pl

 1. Z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę Platformy OrganicSpain.pl, OrganicSpain.pl świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych przez OrganicSpain.pl oraz zapoznawania się z nimi, jak również umożliwieniu korzystania z wyszukiwarek i innych narzędzi ogólnodostępnych na Platformie OrganicSpain.pl.
 2. Usługi, o których mowa powyżej, są świadczone przez OrganicSpain.pl nieodpłatnie. Usługi są świadczone w wybranym przez Użytkownika miejscu i czasie oraz przy użyciu wybranych przez Użytkownika urządzeń i aplikacji.
 3. Treści i zasoby udostępniane przez OrganicSpain.pl w ramach Platformy OrganicSpain.pl (w tym teksty, grafiki, zdjęcia, materiały audiowizualne) obejmują m.in.:
  • dane lokalizacyjne, kontaktowe i informacje na temat godzin otwarcia
  • prezentację aktualnych oferty handlowej OrganicSpain.pl, akcji specjalnych organizowanych przez OrganicSpain.pl lub w których OrganicSpain.pl uczestniczy jako partner;
  • regulaminy promocji, akcji specjalnych i programów lojalnościowych OrganicSpain.pl;
  • charakterystyki i warunki korzystania z usług świadczonych przez OrganicSpain.pl
  • artykuły o charakterze edukacyjnym związane np. z ekologią, odpowiedzialnością społeczną, biznesem, poradnictwem żywieniowym;
  • oferty pracy w OrganicSpain.pl.
 4. Zamieszczone na Platformie OrganicSpain.pl porady, w szczególności dotyczące odżywiania, mają charakter wyłącznie poglądowy i informacyjny. Nie mogą one zastąpić fachowej porady specjalisty (np. porady lekarskiej lub dietetycznej).
 5. Oferta handlowa OrganicSpain.pl, prezentowana na Platformie OrganicSpain.pl, stanowi ofertę tylko o ile wyraźnie w niej tak zastrzeżono.
 6. Częścią Platformy OrganicSpain.pl jest Sklep Internetowy. Przeglądanie asortymentu Produktów prezentowanego w Sklepie Internetowym oraz zapoznawanie się ze Stronami Produktowymi jest możliwe dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga rejestracji.
 7. Użytkownik powinien korzystać z Platformy OrganicSpain.pl zgodnie z jej przeznaczeniem i nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy OrganicSpain.pl.
 1. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, zawarta pomiędzy OrganicSpain.pl a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 powyżej, ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Platformy OrganicSpain.pl.
 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady subskrypcji newslettera OrganicSpain.pl i rezygnacji z niego jak również szczegółowe zasady i warunki dotyczące Sklepu Internetowego, zostały określone w dalszej części Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Platformy OrganicSpain.pl powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 4. Sklep Internetowy

 1. OrganicSpain.pl jest usługodawcą świadczącym Klientom drogą elektroniczną usługę Sklepu Internetowego w ramach Platformy OrganicSpain.pl.
 2. Usługa Sklepu Internetowego obejmuje:
  • umożliwienie Klientowi rejestracji na Platformie OrganicSpain.pl (założenie Konta) w celu korzystania ze Sklepu Internetowego;
  • umożliwienie Klientowi składania Zamówień w Sklepie Internetowym;
  • umożliwienie Klientowi tworzenia listy zakupów w Sklepie Internetowym;
  • umożliwienie Klientowi korzystania z kodów rabatowych w Sklepie Internetowym;
  • prowadzenie Konta i umożliwienie Klientowi korzystania z funkcjonalności Konta, takich jak:
   1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych dotyczących Klienta, w tym adresów dostawy;
   2. przeglądanie historii Zamówień;
   3. śledzenie statusu realizacji Zamówień;
   4. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych Klientom w ramach Konta.
 1. Korzystanie przez Klienta z usług i funkcjonalności wskazanych w ust. 2 pkt 2.2-2.5 powyżej, jest możliwe po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 2. Z tytułu świadczenia usługi Sklepu Internetowego OrganicSpain.pl nie pobiera od Klientów opłat.

§ 6. Rejestracja na Platformie OrganicSpain.pl i Konto

 1. W celu rejestracji na Platformie OrganicSpain.pl (założenia Konta umożliwiającego korzystanie ze Sklepu Internetowego) Klient powinien wypełnić online formularz rejestracyjny, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu podczas procesu rejestracji.
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, OrganicSpain.pl, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła wiadomość zawierającą specjalny link aktywacyjny, przekierowujący do Platformy OrganicSpain.pl. Skorzystanie z tego linku, zakończone przekierowaniem do Platformy OrganicSpain.pl, oznacza potwierdzenie dokonania rejestracji i skutkuje aktywacją Konta. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 3. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z OrganicSpain.pl umowy o świadczenie usługi Sklepu Internetowego, o której mowa w § 4 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Po zarejestrowaniu się na Platformie OrganicSpain.pl każdorazowe logowanie do Konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie przez Klienta za pomocą ustawień Konta.
 5. Logowanie do Konta odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła przypisanych do Konta.
 6. Po zarejestrowaniu Konta Klient może uzupełnić dane potrzebne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów, co umożliwi późniejsze składanie Zamówień bez konieczności ich każdorazowego podawania. Klient ma możliwość modyfikacji takich danych w każdej chwili, po zalogowaniu się do Konta.
 7. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do swojego Konta na Platformie OrganicSpain.pl i nie udostępniać go osobom trzecim za wyjątkiem osób przez niego upoważnionych, dokonujących w imieniu Klienta czynności związanych z korzystaniem z Konta, w tym składaniem Zamówień.
 8. OrganicSpain.pl informuje, że za wyjątkiem wprowadzenia hasła w odpowiednie pole formularza logowania do Konta, nie żąda podawania przez Klienta hasła dostępu do Konta.
 1. Konto utworzone w wyniku rejestracji jest prowadzone dla Klienta przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta na Platformie OrganicSpain.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 2. W celu usunięcia Konta z Platformy OrganicSpain.pl Klient powinien skontaktować się z OrganicSpain.pl pisząc wiadomość do Centrum Obsługi Klienta na adres e-mail: sklep@OrganicSpain.pl​​ . OrganicSpain.pl ma prawo weryfikacji tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, w celu ustalenia, czy osoba ta jest uprawniona do złożenia dyspozycji usunięcia Konta. Usunięcie Konta nie wpływa na zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta Umowy sprzedaży ani prawo odstąpienia od nich.
 3. OrganicSpain.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta:
 1. które nie zostało aktywowane zgodnie z ust. 2 w ciągu 30 dni od daty rejestracji,​
 2. do którego Klient nie zalogował się przez okres dłuższy niż 24 miesiące od daty rejestracji.​
 1. OrganicSpain.pl zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Klienta, który korzysta Platformy OrganicSpain.pl, w szczególności ze Sklepu Internetowego, w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu.

§ 7. Informacje o Produktach

 1. Dostęp do zakładki alkohole oraz ich podkategorii wymaga oświadczenia o posiadaniu 18 lat. Nie wyrażenie zgody skutkuje przeniesieniem na stronę główną sklepu.
 2. Strony Produktowe zawierają zdjęcia, opisy, treść i warunki gwarancji udzielanej na dany Produkt (w przypadku, gdy Produkt ten jest objęty gwarancją), a w przypadku wybranych Produktów, także skład Produktu. Zdjęcia Produktów służą ich prezentacji.
 3. Strony Produktowe w Sklepie Internetowym oraz informacje o cenie i dostępności Produktu nie stanowią oferty OrganicSpain.pl w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. OrganicSpain.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie Internetowym oraz wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym na warunki Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 5. Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, bez wad, posiadają wszelkie wymagane przez hiszpańskie prawo atesty oraz posiadają gwarancję producenta (w przypadku Produktów, które są nią objęte).
 6. OrganicSpain.pl nie świadczy usług posprzedażnych.
 7. OrganicSpain.pl nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie ich realizacji.
 8. OrganicSpain.pl nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych z tytułu świadczenia usług opisanych w §4 ust. 2 Regulaminu i realizacji umów sprzedaży.
 9. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym:
  • zawierają podatki (w tym podatek VAT, jeżeli dotyczy) i są podawane w euro;
  • nie zawierają kosztów dostawy (tj. opłat za transport, dostarczenie, usługi kurierskie).

§ 8. Składanie Zamówień

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci, którzy zarejestrowali się na Platformie OrganicSpain.pl zgodnie z § 5 Regulaminu i posiadają aktywne Konto oraz aktywny numer telefonu.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • zalogować się do Konta (jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany) lub dokonać rejestracji (jeżeli Klient nie posiada Konta);
  • wybrać Produkt i jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  • po skompletowaniu w Koszyku wszystkich Produktów i ewentualnym wprowadzeniu kodu rabatowego, kliknąć przycisk „Zamawiam” w celu przejścia do formularza zamówienia;
  • wybrać sposób pakowania Zamówienia (jeżeli dostępny);
  • wybrać sposób dostawy;
  • podać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeżeli dane te nie zostały dotychczas podane lub różnią się od danych podanych wcześniej w związku z prowadzeniem Konta
  • wybrać sposób Płatności;
  • potwierdzić wybrane Produkty, sposób dostawy oraz sposób Płatności, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) w celu potwierdzenia woli złożenia Zamówienia i potwierdzenia, że Klient wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
  • opłacić Zamówienie w jeden z dostępnych sposobów Płatności
 4. Możliwość złożenia Zamówienia może być uzależniona od minimalnej wartości Zamówienia określonej przez OrganicSpain.pl, tj. minimalnej wartość brutto Produktów po uwzględnieniu wszystkich naliczonych rabatów, z których Klient korzysta. Do minimalnej wartości Zamówienia nie są wliczane koszty dostawy. Minimalne wartość zamówienia jest widoczna podczas kompletowania Zamówienia i wynosi 50 EUR.
 5. Zamówienie niektórych lub wszystkich Produktów może być objęte limitem ilości sztuk lub limitem wagowym Produktów, które Klient może zakupić składając Zamówienie. W takim przypadku gdy podczas kompletowania Zamówienia ilość wybranych przez Klienta Produktów lub ich waga przekroczy dopuszczalny limit, Klient zostanie poinformowany o maksymalnym dopuszczalnym limicie w informacji, która automatycznie wyświetli się podczas kompletowania Zamówienia. Maksymalna wartość wagowa produktów to 10kg na jedno zamówienie. Jeżeli waga wszystkich produktów przekroczy 10 kg, wówczas koszty wysyłki muszą zostać sprawdzone przez pracownika, a klient zostanie o tym powiadomiony za pomocą email.
 6. Prawidłowe zakończenie procesu składania Zamówienia jest potwierdzane stosownym komunikatem wyświetlanym na Platformie OrganicSpain.pl.
 7. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie OrganicSpain.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży danego Produktu (Produktów), zgodnie z informacjami dostępnymi na Stronie Produktowej danego Produktu (Produktów) i zgodnie z treścią Zamówienia.
 8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Klienta wskazany w jego Koncie zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez OrganicSpain.pl Zamówienia. Niezwłoczne potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez OrganicSpain.pl oznacza, że Klient jest związany złożoną OrganicSpain.pl ofertą, o której mowa powyżej, przez okres wskazany w § 9 Regulaminu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza jeszcze zawarcia umowy przez Klienta z OrganicSpain.pl.
 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez OrganicSpain.pl przyjęcia Zamówienia do realizacji. OrganicSpain.pl informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu danego Zamówienia widocznego po zalogowaniu się Klienta do Konta oraz wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta.
 10. Poprzez zapisanie w Koncie treści Zamówienia, przesłanie potwierdzenia złożenia Zamówienia na adres e-mail i numer telefonu Klienta oraz załączenie do objętych umową sprzedaży Produktów dowodu ich zakupu w postaci paragonu lub faktury, OrganicSpain.pl utrwala, zabezpiecza i udostępnienia treść zawartej umowy sprzedaży.
 11. OrganicSpain.pl informuje Klienta o etapie realizacji Zamówienia, wysyłając wiadomości na adres e-mail Klienta.
 12. Do każdego Zamówienia zostaje przypisany indywidualny numer umożliwiający sprawdzenie jego statusu po zalogowaniu się do Konta.
 13. W przypadku gdy Zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji, Klient może modyfikować Zamówienie logując się do Konta. Modyfikacja Zamówienia może obejmować Produkty i ich ilość.
 14. Jeżeli w przypadku modyfikacji Zamówienia powstanie nadpłata po stronie Klienta, OrganicSpain.pl niezwłocznie zwróci Klientowi kwotę nadpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w §10 Regulaminu. Jeżeli w przypadku modyfikacji Zamówienia powstanie niedopłata po stronie Klienta, Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty do Zamówienia.

§ 9. Potwierdzenie przyjęcia i anulowanie Zamówień

 1. W terminie 2 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji (potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem OrganicSpain.pl o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w § 8 ust. 7 Regulaminu. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a OrganicSpain.pl do zawarcia umowy dotyczącej tego Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4-5 poniżej.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dokonywane w terminie 2 dni od chwili potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez OrganicSpain.pl zgodnie z § 8 ust. 9 Regulaminu. W przypadku stwierdzenia niedostępności Produktu lub Produktów objętych Zamówieniem Klienta, OrganicSpain.pl niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie powiadomi Klienta o częściowej niemożliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią lub o braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości.
 4. W przypadku, w którym OrganicSpain.pl nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia do realizacji w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym lub w tym terminie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości, Zamówienie jest anulowane, a oferta złożona przez Klienta, o której mowa w § 8 Regulaminu, przestaje go wiązać. Ponadto w przypadku Klienta będącego Konsumentem, oferta przestaje go wiązać również w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia zgodnie z jego treścią nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości Zamówienia;
  • anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa zgodnie z jego treścią (w tym w określonym w Zamówieniu terminie);
  • inną zmianę treści Zamówienia, w tym zmianę terminu realizacji Zamówienia.
 6. W przypadku, gdy Klient w terminie 2 dni od daty powiadomienia o częściowej niemożności realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią nie wyrazi zgody na anulowanie Zamówienia w części zgodnie z ust. 5 powyżej lub inną zmianę treści Zamówienia (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie OrganicSpain.pl), Zamówienie jest anulowane w całości.
 7. Jeśli Zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji, Klient może anulować Zamówienie logując się do Konta.
 8. Zamówienie jest anulowane także w przypadku wskazanym w §11 ust. 12 Regulaminu.
 9. W przypadku anulowania Zamówienia zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, jeżeli Klient dokonał Płatności, wpłacone przez niego środki są zwracane na zasadach opisanych w § 10 Regulaminu. W przypadku częściowego anulowania Zamówienia, środki są zwracane w części, w jakiej Zamówienie zostało anulowane.
 10. OrganicSpain.pl może oferować klientom rabaty na zakup Produktów udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, Produkty, których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, OrganicSpain.pl udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu Zamówienia.
 11. Kody rabatowe, o których mowa powyżej, posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z rabatu. Kody rabatowe mogą również posiadać inne ograniczenia, zgodnie z informacjami udostępnionymi Klientowi wraz z kodem rabatowym. Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, opusty uzyskane po wprowadzeniu kodu lub kodów rabatowych nie sumują się, a kody rabatowe nie mogą być wykorzystane przy dokonywaniu Płatności w odniesieniu do Produktów oferowanych w sprzedaży promocyjnej i w ramach ofert specjalnych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 10. Płatności

 1. OrganicSpain.pl umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za Produkty nabyte w Sklepie Internetowym następującymi metodami:
  1. za pośrednictwem systemu płatności internetowych​, obsługującego​ przelewy internetowe oraz płatności kartami płatniczymi i kredytowymi – w przypadku, każdej umowy sprzedaży,
  2. kartą płatniczą – w przypadku, każdej umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że:
   • nie ma możliwości zapłaty kartą płatniczą przy odbiorze Zamówienia dostarczanego Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie OrganicSpain.pl; przy dostarczaniu Zamówienia przez firmę kurierską Klient zobowiązany jest dokonać przedpłaty za Zamówienie;
 2. Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne są obsługiwane przez Dostawcę usług płatniczych. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez OrganicSpain.pl jest możliwe z chwilą otrzymania przez niego od Dostawcy usług płatniczych potwierdzenia poprawnego wykonania Płatności.
 4. W przypadku, gdy Klient wybrał jeden ze sposobów przedpłaty za Zamówienie, płatność powinna być dokonana bez zbędnej zwłoki.
 5. W przypadku dokonania przedpłaty za Zamówienie, Sprzedawca potwierdza otrzymanie płatności wysyłając informację na podany przez Klienta podczas rejestracji Konta adres e-mail.
 6. W przypadku anulowania Zamówienia lub części Zamówienia zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu, zwrot Płatności dokonanej przez Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty anulowania Zamówienia lub części Zamówienia. W przypadku częściowego anulowania Zamówienia, zwrotowi podlega odpowiednia część ceny.
 7. Zwrot Płatności jest dokonywany przez OrganicSpain.pl przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W przypadku dokonania Płatności z rachunku bankowego w SKOK lub za pomocą karty płatniczej, zwrot Płatności następuje na ten rachunek w banku lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania Płatności.

§ 11. Dostawa

 1. Zamówienia dostarczane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 2. W zależności od opcji wybranej przez Klienta realizacja dostawy Zamówienia jest możliwa:
  1. za pośrednictwem dostawców Sklepu Internetowego;
  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie OrganicSpain.pl;
 3. Dostawa Zamówienia jest realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Dostawy Zamówień za pośrednictwem dostawców Sklepu Internetowego są realizowane w terminie i przedziale czasowym określonym przez OrganicSpain.pl maksymalnie w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. OrganicSpain.pl dokłada wszelkich starań, aby wysyłka Zamówień następowała niezwłocznie, najpóźniej w czasie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku niemożliwości wysyłki Zamówienia w wyżej wymienionym czasie, OrganicSpain.pl niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie.
 5. Szczegółowe informacje o terminie, czasie dostawy i warunkach dostawy przez firmę kurierską są dostępne w karcie produktu i wyświetlane podczas składania Zamówienia.
 6. Dostawa wszystkich Zamówień objęta jest stosownym ubezpieczeniem.
 7. W przypadku, gdy Klient wybierze dostawę Zamówienia przez dostawcę Sklepu Internetowego lub firmę kurierską, a doręczenie Zamówienia nie będzie możliwe z powodu niemożności dojazdu pod wskazany adres lub niemożliwości dostarczenia Zamówienia na skutek przeszkód, za które OrganicSpain.pl nie ponosi odpowiedzialności, (takich jak np. wydarzenie sportowe odbywające się w pobliżu adresu dostawy lub zakaz ruchu na drodze dojazdowej w tym wniesienia przesyłki do klienta bezpośrednio pod drzwi) odpowiada klient. Może się zdarzyć tak, że przesyłka będzie do odbioru na lokalnej poczcie, punkcie odbioru przesyłek kurierskich czy na zewnątrz budynku do którego ma zostać dostarczona paczka.
 8. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Klient.
 9. Koszt dostawy Towarów zależy od wybranego sposobu dostawy, wartości brutto Zamówienia (bez kosztów dostawy i po uwzględnieniu naliczonych rabatów. Koszt dostawy jest każdorazowo widoczny podczas składania Zamówienia oraz w jego podsumowaniu.
 10. Własność Produktów przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od przewoźnika.
 11. Klient odbierając Zamówienie od dostawcy Sklepu Internetowego, firmy kurierskiej powinien sprawdzić stan Produktów oraz ich zgodność z Zamówieniem i pokwitować ich odbiór w obecności, z jednoczesną adnotacją, że Zamówienie zostało dostarczone w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.
 12. Klient składając Zamówienie zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecna pod adresem dostawy na czas dostarczenia przesyłki.
 13. Dostawa Zamówienia jest realizowana przez kuriera w określonym przez kuriera terminie i przedziale czasowym. Jest to zazwyczaj 4 – 5 dni roboczych. Nie ma możliwości zastrzeżenia dokładnej godziny dostawy Zamówienia.
 14. W przypadku niedostarczenia Zamówienia z powodu nieobecności Klienta OrganicSpain.pl nie odpowiada.
 15. OrganicSpain.pl informuje Klienta o przekazaniu Zamówienia dostawcy Sklepu Internetowego lub firmie kurierskiej poprzez wysłanie wiadomości e-mail odpowiednio na adres e-mail podany przez Klienta w Koncie oraz zmianę statusu Zamówienia widocznego po zalogowaniu się do Konta.

§ 12. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Platformy OrganicSpain.pl w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OrganicSpain.pl oraz z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest:
  • w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;
  • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  • w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia umowy.
 2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować OrganicSpain.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą elektroniczną do OrganicSpain.pl). Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy powinny być kierowane na następujący adres elektroniczny: sklep@OrganicSpain.pl
 3. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (wzór dostępny jest pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1, wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów także poprzez odmowę przyjęcia części lub całości Zamówienia podczas odbioru dostawy oraz wypełnienie i podpisanie udostępnionego przez kuriera lub dostawcę Sklepu Internetowego formularza zwrotu Produktów.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, OrganicSpain.pl zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego Płatności z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez OrganicSpain.pl. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, zwrot Płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez OrganicSpain.pl oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. OrganicSpain.pl jest zobowiązany dokonać zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania Płatności z rachunku bankowego/rachunku lub za pomocą karty płatniczej, zwrot Płatności następuje na ten rachunek w banku lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania Płatności.
 7. OrganicSpain.pl może wstrzymać się ze zwrotem Płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu.
 8. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt OrganicSpain.pl lub – w przypadku gdy ma to zastosowanie – osobie upoważnionej przez OrganicSpain.pl do odbioru Produktu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował OrganicSpain.pl o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Produkt, co do którego Konsument odstąpił od umowy, powinien zostać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował OrganicSpain.pl o odstąpieniu od umowy:
  1. w przypadku dostarczenia Produktu przez firmę kurierską – odesłany na adres: OrganicSpain.pl w Hiszpanii (calle Primavera 1, Alicante 03012, Hiszpania)
 10. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do poniesienia wszystkich bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (np. koszt odesłania Produktu do OrganicSpain.pl). Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane od kuriera, a tym samym zwrot produktu nie nastąpi.
 11. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług.
 14. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym § 12 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

§ 13. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Produktów można składać za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta lub pisemnie albo mailowo na adres OrganicSpain.pl: e-mail: sklep@OrganicSpain.pl
 1. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Produktów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady (z uwzględnieniem § 14 ust. 5 Regulaminu).
 2. W przypadku towaru paczkowanego (niezależnie czy jest on oznakowany datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia, czy nie) – w terminie 3 dni od otwarcia opakowania.

  W przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu oraz dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego – w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru.

  Towary żywnościowe paczkowane, oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia można reklamować wyłącznie przed upływem tej daty lub terminu.

  Po przekroczeniu tych terminów żądania kupującego stają się bezzasadne.

  Zwrot pieniędzy następuje za pomocą przelewu na konto klienta w ciągu maksymalnie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 3. Aby Reklamacja dotycząca wad fizycznych lub prawnych zakupionych Produktów mogła zostać rozpatrzona możliwie szybko powinna zawierać:
  1. dane Klienta,
  2. numer Zamówienia,
  3. opis wady Produktu,
  4. wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji,
  5. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).
 4. Składając reklamację dotyczącą wad fizycznych lub prawnych zakupionego Produktu, Klient może skorzystać z formularza reklamacji, którego wzór jest dołączony do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
 5. Reklamacje związane z działaniem Platformy OrganicSpain.pl, w tym usługą Sklepu Internetowego, mogą być zgłaszane OrganicSpain.pl za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta lub pisemnie na adres siedziby OrganicSpain.pl.
 6. O ile krótszy czas udzielania odpowiedzi na reklamację nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację jest udzielana ​w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 7. Odpowiedź na reklamację złożoną przez Klienta będącego Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi jest udzielana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 8. Odpowiedź na reklamację jest udzielana za pomocą poczty elektronicznej
 9. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt na adres siedziby OrganicSpain.pl.

§ 14. Odpowiedzialność OrganicSpain.pl

 1. OrganicSpain.pl ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Platformy OrganicSpain.pl.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem, OrganicSpain.pl jest zobowiązany dostarczyć Produkty bez wad.

OrganicSpain.pl odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym​. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, w tym jego § 12 i 13, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego.

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez OrganicSpain.pl, producenta, dystrybutora lub inny podmiot trzeci. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany Produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Informacje dotyczące ewentualnej gwarancji i jej warunków zamieszczone są w opisie Produktu. W przypadku Produktów objętych gwarancją OrganicSpain.pl wydaje Klientowi wraz z Produktem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub innym oświadczeniu gwarancyjnym.
 2. W przypadku Produktu objętego gwarancją, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Produkt zgodnie z treścią gwarancji , reklamacje rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej lub innym oświadczeniu gwarancyjnym, a OrganicSpain.pl (o ile sam nie jest gwarantem) może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację;
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od OrganicSpain.pl z tytułu rękojmi – w takim przypadku Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi stosownie do postanowień § 13 Regulaminu.
 3. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność OrganicSpain.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu ogranicza się do uprawnienia Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Produktu. W takim przypadku OrganicSpain.pl wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. OrganicSpain.pl może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem ceny zapłaconej za Produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność OrganicSpain.pl z tytułu rękojmi za wady Produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność OrganicSpain.pl za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami z powodu wady Produktu ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił OrganicSpain.pl za nabycie danego Produktu.

§ 15. Warunki techniczne

 1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy OrganicSpain.pl wymagany jest komputer z dostępem do sieci Internet (zalecane jest szerokopasmowe łącze) i przeglądarką internetową obsługującą CSS i JavaScript (Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari – zalecane jest korzystanie z przeglądarki w aktualnej wersji). Do prawidłowego funkcjonowania Platformy OrganicSpain.pl zalecana jest ponadto obsługa okien wyskakujących (pop-up) oraz włączona obsługa plików cookies pochodzących z Platformy OrganicSpain.pl.
 2. OrganicSpain.pl może udostępnić Platformę OrganicSpain.pl również za pomocą innych kanałów dostępu niż serwis internetowy (takich jak np. aplikacja mobilna), określając zarazem szczególne warunki korzystania z takich kanałów dostępu. Aktualne informacje o dostępnych dla Użytkowników kanałach dostępu do Platformy OrganicSpain.pl i warunkach korzystania z takich kanałów dostępne są na stronach internetowych Platformy OrganicSpain.pl.
 3. Do składania Zamówień w Sklepie Internetowym jest niezbędne posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. OrganicSpain.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Platformy OrganicSpain.pl na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Platformy OrganicSpain.pl. OrganicSpain.pl dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Platformy OrganicSpain.pl było dokonywane w godzinach nocnych i trwało możliwie jak najkrócej. O planowanych przerwach w dostępności Platformy OrganicSpain.pl OrganicSpain.pl powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą stosownego komunikatu na Platformie OrganicSpain.pl.

§ 16. Treści bezprawne

 1. W ramach korzystania z usług dostępnych w ramach Platformy OrganicSpain.pl niedozwolone jest:
 2. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;
 3. podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Sklepu Internetowego;
 4. podejmowanie działań naruszających prawa OrganicSpain.pl lub podmiotów trzecich, w szczególności Klientów,
 5. korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 17. Dane osobowe

 1. Administratorem danych podawanych na Platformie OrganicSpain.pl jest „OrganicSpain.pl” (“administrator”).
 1. Z administratorem można się skontaktować poprzez Centrum Obsługi Klienta – adres e-mail: sklep@OrganicSpain.pl.
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez adres e-mail: sklep@OrganicSpain.pl​. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w celu założenia Konta na Platformie OrganicSpain.pl oraz umożliwienia zawierania umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Klienta treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera – dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane przez OrganicSpain.pl w celu świadczenia usługi newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wysyłaniu newslettera na podany przez Użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
  • analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Platformie OrganicSpain.pl i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
 3. Przy dokonywaniu Płatności za Zamówienie, dane Klienta, niezbędne do realizacji Płatności, są przez OrganicSpain.pl udostępniane Dostawcy usług płatniczych. Dane będą przetwarzane dla celów obsługi Płatności oraz wykonania ciążących na Dostawcy usług płatniczych obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wynikających z przepisów zgodnych z dyrektywą 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi kurierskie, pocztowe, prawne, podatkowe, audytorskie, dostawcom usług IT, infolinii, archiwizacji i niszczenia nośników, agencjom marketingowym oraz spółkom z grupy OrganicSpain.pl.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, aż do usunięcia Konta z Platformy OrganicSpain.pl. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W​ zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. W​ zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Jako że dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, na podstawie umowy – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu: komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora a także w celu analitycznym i statystycznym.
 9. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 10. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymywania treści marketingowych od OrganicSpain.pl.
 11. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. USA – wyłącznie do podmiotów, które przystąpiły do umowy w przedmiocie zapewnienia należytego poziomu ochrony danych osobowych, zawartej pomiędzy USA i Unią Europejską (“Tarcza Prywatności”).
 12. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie.
 13. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników oraz plików cookies znajdują się na stronie Platformy OrganicSpain.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 18. Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego OrganicSpain.pl oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące OrganicSpain.pl i jego partnerów biznesowych (w tym np. treści dotyczące Produktów oferowanych przez poszczególnych Sprzedawców).
 2. Subskrypcja newslettera jest zapisanie swojego adresu internetowego poprzez formularz subskrypcji na Platformie OrganicSpain.pl.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie. W celu rezygnacji z newslettera wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji widocznej w stopce wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera.

§ 19. Rozwiązywanie sporów

 1. OrganicSpain.pl nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących umów zawieranych w ramach Platformy OrganicSpain.pl i nie zobowiązują się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z Konsumentami, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), OrganicSpain.pl informuje, że pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. o​nline dispute resolution​), stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. OrganicSpain.pl informuje jednakże, że OrganicSpain.pl nie zobowiązują się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Platformy OrganicSpain.pl, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. OrganicSpain.pl informuje, że Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (​www.uokik.gov.pl​).
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a OrganicSpain.pl będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby OrganicSpain.pl.

§ 20. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Hiszpanii.
 2. Umowy z OrganicSpain.pl są zawierane w języku polskim. OrganicSpain.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu;
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Platformy OrganicSpain.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Platformy OrganicSpain.pl;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • zmiana zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną na Platformie OrganicSpain.pl;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Platformy OrganicSpain.pl;
  • przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom.
 1. O zmianie Regulaminu OrganicSpain.pl poinformuje w ramach Platformy OrganicSpain.pl poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Dodatkowo zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta stosownego powiadomienia wraz ze zmienionym Regulaminem ze wskazaniem terminu wejścia zmiany w życie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 2. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta w ramach Platformy OrganicSpain.pl (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych w § 6 Regulaminu) przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie.
 3. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze siedziby OrganicSpain.pl oraz w wersji elektronicznej na Platformie OrganicSpain.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF).

POBIERZ REGULAMIN ORGANICSPAIN.PL (PDF)

POBIERZ REGULAMIN ORGANICSPAIN.PL (PDF)

Aktualizacja: 1 października 2020